ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze Algemene Voorwaarden worden de twee partijen voorts genoemd ‘Kreavet’, de uitgever van onderhavige voorwaarden, en ‘Klant’, de klant van Kreavet of de eindgebruiker van de door Kreavet aangeleverde goederen of diensten.

Artikel 1 – Algemene draagwijdte der voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Kreavet, alsook zijn ze integraal van toepassing op elke aanbieding, offerte of factuur uitgaande van Kreavet.

1.2. Deze voorwaarden sluiten de eventuele waarborgen van de Klant uit en vervangen alle andersluidende voorwaarden van de Klant. Van onderhavige algemene voorwaarden afwijkende afspraken of overeenkomsten zijn slechts tegenwerpelijk aan Kreavet, indien Kreavet deze afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

1.3. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij aanvaarding door de Klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst. De Klant wordt verondersteld deze voorwaarden te kennen en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

Artikel 2 – Offertes en prijzen

2.1. Alle offertes uitgaande van Kreavet zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders werd vermeld.

2.2. De Klant erkent dat elke offerte is gebaseerd op de door de Klant aangeleverde gegevens. Kreavet zal dan ook enkel gebonden zijn door de in de offerte vermelde informatie, voor zover die informatie up-to-date en correct is. De Klant is aldus exclusief verantwoordelijk voor de juistheid van alle aan Kreavet overgemaakte gegevens en dient Kreavet onverwijld in kennis te stellen van eventuele wijzigingen. De Klant verbindt er zich tevens toe om Kreavet te voorzien van alle relevante informatie om Kreavet in staat te stellen om zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant te voldoen. De Klant zal Kreavet vrijwaren voor eender welke schade die voortvloeit uit handelingen die Kreavet stelt op basis van de door de Klant verkeerdelijk verstrekte gegevens.

2.3. Offertes van Kreavet gelden slechts voor de daarin vermelde periode en bij gebreke aan enige vermelding voor hoogstens 30 kalenderdagen.

2.4. Kreavet is slechts verbonden tot uitvoering na een uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling/opdracht van de Klant en een uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van deze bestelling/opdracht door Kreavet zelf.

2.5. Onverminderd het in art. 2.4. bepaalde, zijn opdrachten waarbij door Kreavet een vooruitbetaling wordt verlangd, voor Kreavet eerst bindend na ontvangst van de vooruitbetaling.

2.6. Uitbreiding van opdrachten/meerwerken ten aanzien van de initiële overeenkomst worden slechts uitgevoerd na schriftelijke bestelling en aanvaarding van die bestelling door Kreavet. Hiervoor wordt een nieuwe offerte opgemaakt.

2.7. De prijzen van de goederen of diensten worden uitgedrukt in euro, exclusief BTW of enige andere heffing. Alle taksen van welke aard ook, zoals maar niet beperkt tot BTW of douanekosten, vallen ten laste van de Klant.

Artikel 3 – Leveringen en overige termijnen

3.1. De opgegeven termijnen zijn slechts opgegeven ten indicatieve titel en zijn niet bindend. Een laattijdige levering (d.w.z. een levering buiten de termijn die door Kreavet werd opgegeven) kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding of de verbreking van de overeenkomst.

Artikel 4 – Aanvaarding en waarborg

4.1. De Klant erkent zijn plicht om op het ogenblik van de oplevering te verifiëren of het afgeleverde overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Elke klacht of protest omtrent zichtbare gebreken (de levering, de staat, de werking, de conformiteit van de goederen, diensten, etc.), moet op straffe van verval binnen de 4 kalenderdagen volgend op de oplevering aangetekend en gemotiveerd aan Kreavet kenbaar worden gemaakt. Bij afwezigheid van dergelijk tijdig protest, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de vermeldingen op de factuur en de specificaties ervan.

4.2. Klachten omtrent verborgen gebreken, kunnen enkel worden geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen volgend op de vaststelling ervan.

4.3. Partijen komen overeen dat het indienen van een klacht of het ontstaan van een geschil van welke aard ook, geenszins de betalingsverplichting van de Klant opschort.

4.4. Het niet-protesteren van de factuur bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de factuurvoorwaarden, alsmede van alle daarin vervatte goederen en diensten in.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van Kreavet tot aan de integrale betaling van de facturen, desgevallend verhoogd met de interesten en het schadebeding.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en overmacht

6.1. In hoofde van Kreavet bestaat steeds slechts een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverplichting.

6.2. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van alle aan Kreavet overgemaakte gegevens. Kreavet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voorkomt uit de gegevens die de Klant heeft aangeleverd.

6.3. Kreavet kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan wegens haar opzet of zware fout.

6.4. De aansprakelijkheid van Kreavet is, voor zover de aansprakelijkheid door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Ingeval de aansprakelijkheid niet gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering, kan Kreavet in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een hogere schadevergoeding dan het factuurbedrag van het geleverde dat tot de aansprakelijkheid heeft geleid.

6.5. Iedere vorm van aansprakelijkheid ten gevolge van indirecte of gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.6. Alle vorderingen van de Klant tegen Kreavet, uit welken hoofde ook, verjaren in ieder geval na 6 maanden te rekenen vanaf de levering van de goederen of de oplevering van de werken/geleverde diensten. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie.

6.7. Kreavet kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen te wijten aan overmacht. ‘Overmacht’ betekent elke gebeurtenis die de verdere uitvoering van de verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst voor Kreavet verzwaart.

Artikel 7 – Laattijdige betalingen

7.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, is elke factuur – zonder compensatie of aftrek of korting – contant betaalbaar.

7.2. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, worden alle andere gebeurlijk openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs vóór hun vervaldag, en beschikt Kreavet over het recht om alle nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten en nieuwe bestellingen te weigeren tot de betaling van alle verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden en/of de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, onverminderd haar recht op schadeloosstelling.

7.3. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, worden verhoogd met een nalatigheidsinterest van 12% per jaar op de hoofdsom (berekend vanaf de vervaldag tot de volledige betaling), alsook met een schadebeding van 10% op de openstaande bedragen met een minimum van 250 euro, onafgezien van alle kosten verbonden aan het invorderen van de factuur die integraal ten laste komen van de Klant.

7.4. Het is aan de Klant verboden om de aan Kreavet verschuldigde bedragen in te houden ter schuldvergelijking.

7.5. In geval van (dreigende) insolventie van de Klant, de Klant een beroep doet op de Wet Continuïteit van Ondernemingen, onder curatele wordt gesteld, zich in vereffening stelt of failliet gaat, heeft Kreavet te allen tijde het recht om de opdracht of bestelling, zelfs als die voorafgaandelijk werd aanvaard, niet uit te voeren, dan wel reeds aangevatte opdrachten of bestellingen definitief en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te beëindigen en de desgevallend reeds geleverde materialen terstond weer voor zich te nemen. Kreavet zal in voornoemde gevallen eveneens de mogelijkheid hebben om voor de uitvoering een waarborgsom te eisen gelijk aan de factuurwaarde.

7.6. Kreavet beschikt steeds over het recht om tijdens de duur van een opdracht of bestelling tussentijdse facturen op te maken voor de reeds geleverde diensten of goederen, ook al werd zulks niet voorafgaandelijk of uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 8 – Opzegging

8.1. Wanneer de Klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verbreekt of annuleert, is de Klant gehouden aan Kreavet alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden en de voor deze order bestelde goederen te betalen, verhoogd met de tussen partijen forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 30% van de totaalprijs.

8.2. Indien de Klant weigert de bestelde goederen en/of diensten in ontvangst te nemen, wordt dit na aanmaning beschouwd als een verbreking van de overeenkomst en is het volledige contractbedrag verschuldigd.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle door Kreavet aangeleverde offertes, modellen, schetsen, plannen, foto’s, tekeningen, stalen, etc. zijn en blijven de uitsluitende eigendom van Kreavet. Het door Kreavet aangeleverde brengt op geen enkele wijze de overdracht van de intellectuele of industriële eigendomsrechten verbonden aan het aangeleverde met zich mee.

9.2. De Klant verbindt er zich bovendien toe geen goederen te zullen produceren die identiek of (functioneel/designmatig) gelijkaardig zijn aan de door Kreavet geleverde goederen tot vijf jaar na de laatste levering door Kreavet. De Klant verbindt er zich toe deze verplichting ook op te leggen aan zijn aangestelden of mensen die in zijn opdracht werken. De Klant zal er zich gedurende eenzelfde termijn van weerhouden de door Kreavet geleverde goederen of informatie over deze goederen aan derden te verstrekken met het oog op of ter facilitering van de productie van identieke of (functioneel/designmatig) gelijkaardige goederen door deze of andere derden. Ingeval de Klant inbreuk pleegt op voorgaande verplichtingen zal onmiddellijk van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 euro verschuldigd zijn aan Kreavet, onverminderd de mogelijkheid om de werkelijk geleden schade te begroten en te vorderen.

Artikel 10 – Privacy

10.1 Bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens respecteert Kreavet zowel de Belgische als de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij werken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG of GDPR”). Om u volledig in te lichten over de manier waarop met uw gegevens wordt omgegaan en de rechten die u hebt, stellen wij op onze website een aparte privacy policy ter beschikking. U gelieve deze te consulteren voor verdere informatie hieromtrent.

Artikel 11 – Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

11.1. Alle geschillen die tussen de Klant en Kreavet mochten ontstaan, zullen beheerst worden door het Belgische recht en uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Artikel 12 – Deelbaarheid

12.1. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij eventuele vernietiging van een clausule zullen partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

12.2. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk, noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, tenzij met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Kreavet. De niet-uitoefening door Kreavet of door de Klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

Bekijk de algemene voorwaarden in het engels